Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Rendkívüli hírlevél 2016.06.06.

Kedves Szülő- és Pedagógustársaink!

Közösségünk életében egy olyan eseménysorozatban vagyunk, amely nagymértékben meghatározza a jövőnk alakulását. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy képességeinkhez mérten a lehető legnagyobb tájékozódási lehetőséget biztosítunk mind a történések, mind a teendők, mind a különféle munkaanyagok tekintetében.

Azt tudjátok, hogy ezen tanév decemberében a fenntartói feladatok ellátása kapcsán, különféle szempontok figyelembevételével az egyesület vezetősége, a vezetőségi tagságot elviekben vállaló szülők, és a VTK (Új Fenntartói Forma munkacsoport = ÚFF) felismerte, hogy ezen feladatok ellátására az eddig jól bevált forma, az egyesület, már nem felel meg. Ezért közösen, Nagy Tibor (volt szülőtárs, kétszeres vezetőségi tag, szervezetfejlesztő) segítségével kidolgoztuk egy új fenntartói forma elvi, s részben gyakorlati szempontjait, amely mind az egyesületi, mind az alapítványi forma előnyeit hordozhatja.

A folyamatot végig követve, az eredménnyel egyetértve a Tanári Kollégium 100%-ban támogatja az Új forma kezdeményezést.

Ezt a munkát ígéretünknek megfelelően, május végéig el is végeztük, s igyekeztünk folyamatos tájékoztatást adni, s a felmerülő kérdéseket, észrevételeket begyűjteni, majd azokra reagálni. Erre fórumot szerveztünk és írásbeli lehetőséget is teremtettünk. A fórum az akkori részvevőkkel igen jól sikerült, viszont írásbeli kérdéseket, észrevételeket egyet sem kaptunk a közgyűlés napjáig. Igaz, hogy sok idő nem állt rendelkezésre, hisz a vállalt időszakon belül akartunk maradni.

A tájékoztatás folyamatában volt egy sajnálatos tény. Az idő szűkössége miatt az új forma jogilag megfelelő alakzatba öntése és az alapszabály módosítás szövegének végső, jogszerű változatának kidolgozása (két jogász szülő segítségével) az utolsó pillanatra tolódott, így azokat csak a közgyűlésen lehetett megismerni.

S bár ezek a dokumentumok igen fontosak, azonban a hangsúly mégsem ezeken (jogi forma végső megléte) nyugszik, hiszen az alapelv a lényeges. Az, ami a kiküldött munkában leíratott, s hogy ahhoz miként viszonyul a közösségünk. A jogi környezetnek való megfelel-tetés ebben az esetben másodlagos, később is megoldható feladat.

Azonban a közgyűlésen kiderült, hogy vannak olyan felvetések, aggodalmak, melyek nem kerültek eddig elő, viszont fontos lenne ezeket megválaszolni és eloszlatni.

Vélhetőleg ennek köszönhető (a hosszúra nyúlt megbeszélésnek, vitának), hogy a végső szavazás után a még jelenlévő szavazásra jogosultakból (27 fő), 17 fő az új forma mellett foglalt állást, 6 fő ellene szavazott, és 4 fő tartózkodott.

Így a közgyűlés végére egy furcsa helyzet állt elő.

Ugyanis a téli (2016.01.27.) közgyűlésen az akkor megválasztott új elnök (Szabóné Mirus Katrin) és a „régi” gazdasági vezető (Oláhné Balajti Ilona) kijelentette, hogy ennek az új formának kidolgozásáig (2016. május vége) – annak reményében, hogy az elfogadásra kerül – vállalja az egyesületi vezetőségi munkát.
De csak addig, s akkor lemondanak. Ezt követően, az átmeneti évben az új formának megfelelően tevékenykednek. Ezt a szándékukat a mostani közgyűlésen is megerősítették, azaz mindketten lemondtak eddigi tisztségükről.

Vagyis a közgyűlés úgy ért véget, hogy az új kezdeményezés támogatottsága nem érte el az elfogadás kétharmados mértékét. Ugyanakkor a meglévő formához tartozó vezető tisztségviselők (elnök és a gazdasági vezető) lemondtak. Így az iskola (és óvoda) fenntartása, további működtetése jogi szempontból komoly nehézségbe ütközik.

Ez az új helyzet tovább gondolásra késztetett bennünket, az új formát megalkotó munka-csoportot.

A közgyűlésen elhangzott egyik javaslatnak megfelelően új időpontot jelöltünk ki a probléma megoldását célzó közgyűlésre, amely: 2016. 06. 15.

Addig a következőket tesszük:

 1. 2016. jún. 2-án kiküldjük ezen tájékoztatót a szülői közösségnek.
 2. Ezzel együtt kérjük, hogy aki kérdést akar feltenni, vagy javító észrevétele, javaslata, kérése van, az írásban tegye ezt meg 2016. 06. 09-ig (jövő csütörtök).
 3. Az új forma létrehozói a felmerült hozzászólásokat 2016. 06. 13-ig kiértékeli, megválaszolja.

Ehhez a munkához a következőket kérjük:

Akinek van olyan észrevétele, melyet szerinte mi nem vettünk észre, vagy nem kellően mutattunk be a munkánkban, jogi összeférhetetlenséget érzékel, vagy bármiféle jobbító szándékú javaslata van, azt ezen időszak alatt jelezze nekünk írásban! (Levél az egyesületi titkárságra, vagy e-mail az egyesulet@waldorfgodollo.hu címre.) Kérdéseiteket, aggályaitokat kérjük ne tartogassátok a közgyűlésre, mert ott már nem biztos, hogy tudunk rá hirtelen megfelelő választ adni. Az is előfordulhat, hogy mivel nem egyértelmű a felvetésben megjelölt probléma nagysága, indokolatlan és nem valós félelmet gerjeszt, és fölöslegesen akadályozza a folyamatot.

Jó példa erre a fenntartóváltással járó működési engedély módosításának problémája, ami úgy merült fel a legutóbbi közgyűlésen, mintha ez egy teljesen új közigazgatási eljárást igényelne. Olyan szintűt, mint egy újólag bejegyzendő iskola esetében. Ez viszont az épületünk esetében jelentős gondokat okoz, hisz mostanra alaposan megváltoztak az iskolaépületre vonatkozó előírások. Komolyan felmerült, hogy ez teljesen ellehetetleníti az iskola működését.

Valójában viszont nem ez a helyzet!

Már a közgyűlésen is jeleztük, hogy egy ilyen jellegű fenntartóváltás zajlott le a Reggimi esetében is, és ott sem igényelte a működési engedély módosítását.
Azóta személyesen is utánajártunk a problémának az illetékes kormányhivatalnál, és a Magyar Waldorf Szövetség jogászánál is.

Mind a két helyen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy szó sincs olyan mérvű eljárásról, mint egy új iskola esetében. Bár sok beadandó papírral jár, de nem jelent nagy problémát. Ugyan módosul az alapító okirat és a működési engedély is, de csak a fenntartó tevékenységének, jogi megfelelősségének tekintetében. Ez azt jelenti, hogy nem kell új szakhatósági vizsgálat és hasonló jellegű engedélyek, hiszen sem a feladatellátási hely (épület), sem az engedélyezett létszám, sem a tanári összetétel, pedagógiai program stb. nem változik (az iskola a már meglévő engedélye szerint működhet tovább). Az új fenntartónak kell azonban új bérleti szerződést kötnie, igazolnia a működtetéshez, fenntartáshoz szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeit, az előző fenntartóval történő vagyonátadás menetét, jegyzőkönyveket, határozatokat stb. Szóval ez alapvetően adminisztratív feladat, nem érinti a lényeget és nem akadályozza annak végrehajtását.

Végső alkalomként – amennyiben van, ill. lesz rá igény – a közgyűlést megelőzően egy konzultációs időt is meghatároztunk 17.00-18.30 óráig, hogy akinek inkább a szóbeli tájékoztatás, kérdés-feltevés felel meg inkább a véleményének teljes kialakításához, akkor az ő számára is legyen lehetőség ezt megtenni.

A közgyűlést oly módon kívánjuk előkészíteni, hogy ott már nem lesz mód „vitatkozni”, hanem a valós ismeretek alapján kell felelős döntést hoznunk.
Tájékoztatásul szeretnénk előre felvázolni, hogy az Új Fenntartói Forma (ÚFF) munkacsoport miként fog tevékenykedni a közgyűlés döntéshozatalát követően.

Mivel két döntés lehetséges, így két út áll az ÚFF előtt.

I. Az új fenntartói forma elfogadása esetén:

 1. Átmeneti időszak veszi kezdetét a kiküldött tájékoztatónak megfelelően. Ezen időszak alatt „vizsgázik” az új fenntartói forma, bár törvényileg továbbra is a WESE a fenntartó, a vállalt feladatainak, szabályainak megfelelően. Az átmeneti év végén egy értékelést tartunk, amelyben megvizsgáljuk, hogy miként teljesültek az ÚFF által eredetileg vállaltak. Ebben kikérjük a szülői/egyesületi közösség véleményét is.
  Amennyiben az új fenntartói forma nem felel meg az ÚFF eredeti célkitűzéseinek és elveinek, úgy a kezdeményezés elveszti legitimitását és visszatérünk a most fennálló formához.
  Viszont amennyiben az új forma az ÚFF vállalásai mentén jól működik, úgy 2017. szeptembertől jogilag is az lép életbe, a mostani helyett.
 2. A jelenlegi két vezetőségi tag mellé keresünk még egyet, hogy az átmeneti időszakban a WESE zökkenőmentesen működjön.
 3. A gazdasági vezetés az iskolába kerül, fizetett alkalmazotti jogviszonyban.
 4. Várható eredmények:

Az új feladat és felelősség szintén új, pozitív erőket gerjeszt a tanárokban, amely az iskola működésének minden területét áthatja majd.

A szülői közösség több, a tanárok segítségével életre hívott módon kapcsolódhat az iskola szellemiségéhez, gyakorlati feladataihoz, erősödhet a szellemi összetartozás, felelősség érzete, tapasztalata.

Nem kerül bizonytalan helyzetbe a fenntartói feladatkör, az iskola (és óvoda) működtetése stabilabbá válik.

II. Az új fenntartói forma elutasítása esetén.

 1. A közgyűlésnek két új vezetőségi tagot – egyesületi elnököt, gazdasági vezetőt – kell találnia a WESE jelenlegi alapszabálya alapján.
 2. Az új vezetőségnek meg kell találnia a velük együttműködő tanárokat és ki kell dolgozni annak formáját.
 3. Meg kell találnia a megoldást ez eddigi fenntartói formából fakadó nehézségek, problémák megoldására.

A lehetséges kimeneteleket azért írtuk le, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy melyik, milyen lehetőségeket és feladatokat jelent a közösség számára.

Ezúton szeretnénk ismét figylemetekbe ajánlani az elmúlt hetekben kétszer is kiküldött összefogalalónkat az új fenntartói formáról:
http://waldorf-godollo.hu/wp-content/uploads/2016/05/Új-forma-új-tartalomért.pdf

Bízunk benne, hogy mindannyian tudatosan tekintünk erre a folyamatra és felelősségteljesen hozzuk meg a végső döntésünket. Bíztatunk és kérünk mindenkit, hogy jöjjön el a közgyűlésre és segítse közösségünket a továbbhaladásban!

Gödöllő, 2016. június 1.

Új Fenntartói Forma munkacsoport

A levél letölthető pdf formátumban: Rendkívüli hírlevél 2016.06.02.